Regulamin 7. Bieg Oborygena 26.08.2023 r.

1. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców gminy Oborniki Śląskie i okolic,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja rekreacyjnych walorów gminy Oborniki Śląskie,
 4. Promocja zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATOR

3. PARTNERZY

 • Nadleśnictwo Oborniki Śląskie,

4. KONTAKT

5. TERMIN I MIEJSCE

 1. Data: 26.08.2023 (sobota), Nordic Walking start 9:30, biegi godzina 10:00,
 2. Start i meta do biegu głównego znajduje się na ul. na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B,
 3. Biuro zawodów czynne od godziny 8:00 do 9.30 przy na placu „Mój Rynek” przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2B.

6. TRASA BIEGU

1. Dystans ok. 10 km (bieg i nordic walking), ok. 5 km (bieg)
2. Trasa na jednej pętli pomiędzy Obornikami Śląskimi oraz terenach leśnych między drogą wojewódzką DW 340 i DW 342
3. Nawierzchnia: asfalt i szuter, drogi leśne
4. Trasa oznakowana.
5. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 90 min. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu.

7. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn OPEN, 10km, NW 10km oraz 5 km
2. Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – mieszkańcy gminy Oborniki Śląskie 10 km
3. Klasyfikacja wiekowa: kobiet i mężczyzn 10 km

K 16 od 16 do 19 lat
K 20 od 18 do 29 lat
K 30 od 30 do 39 lat
K 40 od 40 do 49 lat
K 50 od 50 do 59 lat
K 60 od 60 do 69 lat
K 70 powyżej 70 lat
M 16 od 16 do 19 lat
M 20 od 18 do 29 lat
M 30 od 30 do 39 lat
M 40 od 40 do 49 lat
M 50 od 50 do 59 lat
M 60 od 60 do 69 lat
M 70 powyżej 70 lat

4. Klasyfikacja drużynowa 10 km – drużyna składa się z przynajmniej czterech osób. Drużyna musi być mieszana – 1 kobieta. Do klasyfikacji sumujemy czas najszybszych czterech osób. Trzy najszybsze drużyny otrzymają puchary.

8. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym na 10 km oraz 5 km pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w bezzwrotnych numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.
 4. Klasyfikacja na mecie będzie prowadzona wg. czasów netto poza pierwszymi 50 osobami na mecie, które będą klasyfikowane wg. czasów brutto.

9. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Każdy uczestnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy ceramiczny medal,
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 24 sierpnia 2023 otrzymają pakiet startowy, który odbiera się w dniu biegu 26.08.2023. Zawodnicy zgłoszeni w dniu biegu również otrzymują pakiet startowy:

 • okolicznościowy nr startowy, bezzwrotny.
 • woda
 • posiłek regeneracyjny
 • medal na mecie
 • koszulka techniczna

3. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN, Kategoriach Wiekowych (pierwsze 3 osoby K+M) oraz kategoria mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie (pierwsze 3 osoby K+M) otrzymają puchary. Klasyfikacja drużynowa – trofeum 1-3.
4. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie.
5. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 08.00 – 12.00
6. Nagrody dla zwycięzców zostaną określone w osobnym komunikacie na stronie biegu.
7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji.
8. Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach nie dublują się tylko w przypadku kategorii Open i wiekowych. Tzn. że zwycięzca kategorii Open nie będzie nagradzany jako zwycięzca swojej kategorii wiekowej.

11. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

1.Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 24.08.2023r. do godz. 9:00 na stronie www.pro-run.pl (datasport). Zgłoszenia w dniu biegu dostępne tylko w przypadku wolnych miejsc.
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 30.06.2023 r. – 60 zł
 • do 31.07.2023 r. – 70 zł
 • do 20.08.2023 r. – 80 zł
 • Kategoria mieszkańców gminy Oborniki Śląskie – do 20.08.2023 r. – 50 zł,
 • do 24.08.2023 r. – 100 zł w tym kategoria gminy Oborniki Śląskie.
 • W dniu zawodów 100 zł

3. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 24.08.2023 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl

4. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W. Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Bieg Oborygena, nazwisko i imię

5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.

7. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 10.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (600 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem 24.08.2023.
9. Nr startowy będzie nadawany tylko osobom, które dokonały opłaty startowej.

12. KOSZULKI

 1. Koszulkę biegu otrzymuje każdy zarejestrowany i opłacony uczestnik biegu w biurze zawodów.
 2. Organizator nie wysyła koszulek lub innych elementów pakietu startowego do uczestnika np. za pośrednictwem poczty.
 3. Koszulki na bieg są zamawiane szacunkowo i nie ma pewności, że w biurze zawodów otrzymasz deklarowany w zgłoszeniu rozmiar czy fason.
 4. Dany fason oraz rozmiar koszulki jest dostępny w biurze zawodów do wyczerpania zapasów.
 5. W przypadku braku dostępności jakiegokolwiek fasonu czy rozmiaru koszulki organizator zobowiązuje się do jej dostarczenia uczestnikowi biegu w terminie późniejszym.

13. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów – pobierz.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym,
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
 2. niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 3. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 4. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 5. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 9. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 10. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 11. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 12. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 13. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

15. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera).

16. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 1. Bieg odbywa się przy zamkniętym ruchu drogowym dla trasy biegu.
 2. Na całej trasie Biegu obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania -zasad poruszania się po drogach, stosownie do postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu
 3. Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.) i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
 4. Zawodnik jest zobowiązany do najwyższej ostrożności przy przechodzeniu/przebieganiu przez drogę dostępną dla samochodów lub biegu wzdłuż takiej drogi.
 5. Uczestnicy zawodów zobowiązani są do stosowania się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz służby kierujące ruchem drogowym.
 6. Zawodnicy biegną zgodnie z oznaczeniami na trasie oraz wskazaniami służby porządkowej, nie zbaczając z wyznaczonej trasy.
 7. Do udziału w zawodach nie zostaną dopuszczone osoby, których zachowanie wskazuje na to, iż znajdują się one pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 8. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie skutkowało odebraniem numeru startowego oraz nie dopuszczeniem do udziału w biegu.
 9. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulicami, duktami, ścieżkami) wyznaczoną przez organizatora.
 10. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu imprezy.
 12. W przypadku zakłócenia porządku publicznego służby porządkowe zawiadamiają funkcjonariuszy Policji.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Pożarnej oraz osób zabezpieczających trasę biegu
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.